Trainingen

Nova biedt verschillende soorten trainingen aan voor zowel ouders als kinderen. De sociale vaardigheidstraining & weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen hebben in het contact met anderen en/of problemen in hun sociale situatie. De ABA/RTB-training is speciaal voor kinderen met o.a. ADHD, autisme, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen en tegelijkertijd ook een methode waarmee alle begeleiders en hulpverleners bij Nova werken. Psycho-educatie kan zowel aan ouders gegeven worden als aan kinderen en jongeren met gedragsstoornissen met de leeftijd 5 tot en met 18 jaar. Tot slot de agressie- en emotieregulatie training waarbij jongeren en kinderen leren hoe ze hun emoties kunnen herkennen. 

Sociale vaardigheidstraining & weerbaarheidstraining

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen hebben in het contact met anderen en/of problemen in hun sociale situatie. Via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie en zelfverdediging aangeleerd. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een combinatie van twee verschillende trainingen: de Rots en Water-training en de EQUIP-training. Deze trainingen worden gezien als een weerbaarheidsprogramma, anti-pestprogramma en sociale vaardigheidstraining. Er wordt gewerkt via een actieve, fysieke invalshoek om sociale vaardigheden aan te leren. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie en confrontatie vaardigheden aangeleerd.

Het vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden, zelfreflectie, oplossingsvaardigheden en het welzijn.

Spelenderwijs vaardigheden aanleren zoals: spelvaardigheden, contact maken,  gespreksvaardigheden en het opvolgen van (groeps)instructies.

Het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten,

Het verbeteren en versterken van het zelfbeeld en zelfbeheersing.

 

ABA/RBT-training

Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van vroegtijdige en intensieve gedragstherapie. Bij een behandeling volgens ABA past men de leerprincipes uit de experimentele gedragsanalyse toe in de praktijk. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme, maar ABA geeft ook grote vooruitgang bij o.a. kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen. Zowel op de dagbehandeling als in de ambulante setting (ABA training in de thuissituatie en schaduwbegeleiding op scholen en peuterspeelzalen) biedt Nova ABA-training. Naast de training is ABA ook een methode waarmee alle begeleiders en hulpverleners bij Nova werken.

 

Aanleren van vaardigheden gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals: taal, spel, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, gedrag en werkhouding

Functionele vaardigheden aanleren die passend zijn binnen de ontwikkeling.

√ Complexe vaardigheden worden pas geïntroduceerd wanneer het kind de voorafgaande vaardigheden beheerst.

√ In de klas tijdens schaduwtrajecten wordt gewerkt aan doelen zoals het vergroten concentratie, gedragsproblemen, functioneren in een groep, meedraaien in de klas en profiteren van de aangeboden lesstof.

 

Psycho-educatie

Psycho-educatie kan zowel aan ouders gegeven worden als aan kinderen en jongeren met de leeftijd 5 tot en met 18 jaar. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn gedragsstoornissen; Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); Attention Deficit Disorder (ADD) en Oppositional Defiant Disorder (ODD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ontwikkelingsachterstanden en aanverwante problematiek, leerstoornissen; Dyslexie en Dyscalculie. Psycho-educatie kan zowel individueel als groepsgewijs gegeven worden. Ouders, kinderen en jongeren zullen na het volgen van psycho-educatie kennis beschikken over de beperking en hebben handvatten om hiermee om te gaan.

√ Kennis over de beperking of diagnose van uw kind of leerling.

Beter kunnen omgaan met de beperking of diagnose van uw kind of leerling.

√ Tools en handvatten in het omgaan met uw kind of leerling.

Agressie- en emotieregulatie training

Bij de agressie- en emotieregulatie training worden jongeren en kinderen getraind in het herkennen van hun emoties, het leren reguleren van deze, hoe om te gaan met hun boosheid en moreel redeneren. Na het volgen van de training zullen zij hun negatieve gedachten en denkfouten bij zichzelf herkennen en deze om te buigen naar positieve gedachten. Zij zullen technieken kunnen inzetten om te ontspannen en rustig blijven in moeilijke situaties. Met behulp van signaleringsplannen en conflict dagboeken zullen zij meer grip krijgen op hun emoties.

 

Herkennen van emoties en deze kunnen benoemen.

Omgaan met moeilijke emoties en meer grip krijgen op hun emoties. 

Omgaan met boosheid en / of  verdriet.

 

√ Negatieve gedachten en denkfouten omzetten naar positieve gedachten.

Er wordt aandacht gegeven aan hun morele ontwikkeling.