Algemene voorwaarden
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum

Adres Kruitberg 2008-a

Postcode en plaats 1104 CA te Amsterdam

Telefoonnummer 020 3585698

E-mail info@novacentrum.nl

KVK nummer 71010548

AGB code 73736914

IBAN rekeningnummer NL62 TRIO 0379 2108 19

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam cliënt:
Naam ondergetekende:

In de algemene voorwaarden van Nova Kind-Jeugdcentrum vindt u informatie over:

  • De zorgprocedure;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Financiering;
  • Leerplichtontheffing;
  • Pedagogisch beleid;
  • Voeding, medicatie en verschoning;
  • Hygiëne en veiligheid;
  • Zieken en noodsituaties;
  • Aansprakelijkheid;
  • Betaling kosten begeleiding en behandeling.

U leest hieronder de volledige algemene voorwaarden van Nova Kind-Jeugdcentrum. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden dan gaat u akkoord met de afspraken en regels rondom de begeleiding en behandeling van uw kind en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij Nova Kind-Jeugdcentrum.

U kunt de algemene voorwaarden tevens hier downloaden

Toestemming

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Nova Kind-Jeugdcentrum:

Ondertekening

Datum ondertekening

Algemene voorwaarden
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum

Zorgprocedure

Er wordt uitleg gegeven over de inhoud van de begeleiding, coaching en/of behandeling:

Stap 1: Bij de start van een traject wordt binnen 6 weken een startplan (ook wel observatieverslag) geschreven. Dit betekent dat Nova op papier zet wat de mentor en behandelaren gaan doen om de informatie over uw kind te vergaren. Er wordt dan ook een datum gepland voor de bespreking van de observatie. Het plan wordt met de ouder/verzorger besproken en ondertekend door alle partijen.

Stap 2: Binnen drie maanden na het ondertekenen van het startplan wordt het zorgplan geschreven en besproken. Bij deze bespreking zal de ouder/ verzorger tevens aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit verslag en bespreking worden de behandeldoelen vastgesteld. De gedragswetenschapper en ouders ondertekenen het plan. Zonder ondertekening van de ouders / vertegenwoordigers mag de behandeling niet starten. De gedragswetenschapper is eindverantwoordelijk voor de zorg.

Stap 3: Zes maanden na het ondertekenen van het zorgplan vindt de eerste evaluatie plaats. Dan wordt de voortgang besproken en opnieuw afspraken gemaakt over de doelen. Ook dan moeten alle partijen het zorgplan ondertekenen. Zonder ondertekening van de ouders / vertegenwoordigers mag de behandeling gericht op de doelen niet doorgaan. Deze cyclus vindt elk half jaar plaats totdat de behandeling stopt, over gaat in begeleiding of uitstroom naar school of andere dagopvang.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van ouders en voortgang van de behandeling is zeer belangrijk voor het bereiken van de doelen. Het is daarom belangrijk dat ouders altijd overleggen over het opnemen van extra vakantie, dit kan namelijk de voortgang vertragen.

Financiering
De ouders/verzorgers/voogd en Nova zijn verplicht om tijdig een herindicatie aan te vragen. Hiervoor kan de hulp ingeschakeld worden van de backoffice van Nova. Bij niet tijdig verlengen van de indicatie kan een financieringstekort ontstaan. Mocht hier sprake van zijn dan zal in onderling overleg met ouders/verzorgers/voogd naar een oplossing worden gezocht. Bij een PGB gefinancierde zorg zijn de ouders/ verzorgers/voogd eindverantwoordelijk voor het aanvragen van een herindicatie.

Leerplichtontheffing
Voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder moet bij voortgang van de dagbehandeling bij Nova een leerplichtontheffing worden aangevraagd. De leerplichtontheffing kan voor één, twee of drie jaar worden afgegeven. De betrokken gedragswetenschapper kan hierbij ondersteunen mocht dit nodig zijn. Zonder bewijs van ontheffing tot leerplicht wordt er in veel gevallen geen indicatie afgegeven. Bij het verlopen van deze ontheffing dient deze opnieuw te worden aangevraagd, totdat er in overleg besloten kan worden tot het aanvragen van algehele ontheffing van de leerplicht.

Pedagogisch beleid
Nova heeft een algemeen pedagogisch beleid voor alle vormen van behandeling en begeleiding. Uitgangspunt van het beleid is dat elk kind uniek is en begeleiding en behandeling op maat krijgt. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het is belangrijk dat degenen die hen begeleiden begrip en inzicht hebben in de ontwikkelingsproblematiek van deze kinderen, en voldoende rust en inlevingsvermogen hebben om hen verder te helpen. Om kinderen te stimuleren en hen een kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen is een omgeving nodig met een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waar kinderen liefde en zorg kunnen ontvangen. Elk kind heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Het is de taak van team Nova, te zoeken naar mogelijkheden en het in zijn ontwikkeling zo ver mogelijk te brengen. De ouders kunnen te allen tijde een overleg aanvragen met de zorgcoördinator, gedragswetenschapper en/of mentor van hun kind.

Voeding, medicatie en verschoning
De ouder/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het meegeven van een maaltijd, drinken en fruit voor hun kind. Extra drinken en versnaperingen worden verzorgd door Nova. De ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van luiers. Soms zijn er vergoedingsmogelijkheden voor de aanschaf van luiers. Hiervoor kunt u informatie opvragen bij de backoffice.

Hygiëne en veiligheid
Nova voldoet aan de algemene eisen die onder andere de GGD en de brandweer stellen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Ziekten/Noodsituaties
Als een kind ziek is, dan dient er overleg te zijn met de zorgcoördinator van Nova om te kijken of het kind toch kan komen. Een ziek kind heeft veel extra aandacht, rust en verzorging nodig en de leidinggevende moet beoordelen of wij dat die dag voldoende kunnen bieden. Daarnaast kan een ziek kind zeer gemakkelijk andere kinderen besmetten. Als uitgangspunt worden de richtlijnen van de GGD gebruikt. Slechts in uitzonderingsgevallen (zoals bij vochthoudende blaasjes bij de waterpokken) zal hiervan worden afgeweken. In acute situaties maakt Nova gebruik van medische zorg buiten de dagopvang. Er is contact met het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum. Indien medische handelingen moeten worden verricht (bijv. geven van injecties) dienen ouders hiervoor zelf te zorgen, of een verpleegkundige in te schakelen.

Aansprakelijkheid
Nova zorgt ervoor dat er voor de bij haar werkzame personen een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering is afgesloten, evenals een ongevallenverzekering voor de kinderen. Wij gaan hierbij uit van een secundaire verzekering. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op de (aansprakelijkheids) verzekering van de cliënt. ouder/verzorger(s) zijn namelijk zelf aansprakelijk voor schade die hun kind veroorzaakt. Nova is niet aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van meegebracht speelgoed. De verzekering van Nova dekt dit ook niet.

Betaling kosten begeleiding en behandeling
Bij Zorg in Natura gaat de factuur direct naar de gemeente of zorgkantoor. Bij PGB ontvangt de cliënt de factuur en stuurt deze naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Aan de behandeling of begeleiding wordt in principe geen eigen bijdrage gevraagd, ook niet voor het vervoer als dit binnen de beschikking valt. Als er een financieringsprobleem ontstaat, moeten ouders dit zo spoedig mogelijk melden bij de betrokken zorgcoördinator. Bij niet tijdig betalen van de factuur ontvangen de ouder/verzorger(s) een herinnering factuur, verhoogd met administratiekosten. Als na deze herinnering factuur niet wordt betaald volgt een tweede aanmaning, verhoogd met administratiekosten. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt er een opdracht verstrekt aan het incassobureau om de factuur te innen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden NOVA 01-12-2023.

Afspraken en regels

Hieronder kunt u lezen wat de afspraken en regels zijn rondom de begeleiding en behandeling van uw kind. Deze worden tijdens het intakegesprek mondeling toegelicht.

Overdracht, verzorging en verjaardag
1. Kinderen binnen Nova zijn op tijd en blijven niet ongeoorloofd thuis. De vakanties worden binnen de gestelde perioden opgenomen en in de zomer maximaal drie weken. Als ouder/verzorger(s) in een andere periode weg willen, dan dienen zij dit schriftelijk aan te vragen bij de zorgcoördinator. Ongeoorloofde absentie kan financiële consequenties hebben.

2. Mededelingen die voor de dag van belang zijn, kunt u doorgeven aan de zorgcoördinator of betreffende mentor van uw kind.

3. Laat ons voor aanvang van het dagprogramma weten of uw kind slecht heeft geslapen, niet of weinig heeft gegeten, medische klachten heeft of als andere zaken van belang zijn. Wij houden hier namelijk rekening mee bij het dagprogramma.

4. U wordt verzocht minimaal één set kleding (inclusief ondergoed en sokken) bij Nova achter te laten voor eventuele verschoning van uw kind. Indien uw kind bezig is met zindelijkheidstraining, verzoeken wij u meerdere kledingstukken mee te geven.

5. Als uw kind gebruikmaakt van luiers, verzoeken wij u voldoende luiers achter te laten bij Nova.

6. De verjaardag van uw kind wordt op de groep gevierd. Dit gaat in overleg met ouder/verzorger(s). Wanneer u wilt, kunt u een gezonde traktatie meegeven. Nova zorgt voor een cadeautje.

Afspraken en Regels
7. Wanneer uw kind hoofdluis heeft, wordt u verzocht uw kind eerst te behandelen en pas daarna weer naar Nova te laten gaan.

8. Eenmaal per drie maanden vindt een inloopmoment plaats op de groep waarbij ouder/verzorger(s) welkom zijn om op de groep te kijken. Bij het plaatsen op de dagbehandeling en naschoolse opvang geeft u hier indirect toestemming voor. Wilt u dat uw kind op dat moment niet op de groep is, dient u dit aan te geven bij de betrokken zorgcoördinator. Ziekmelding en medicatie

9. Als uw kind verhoging (38,5 of hoger) heeft of een besmettelijke ziekte moet hij/zij/hen thuisblijven.

10. Als uw kind niet naar Nova kan komen door ziekte of iets dergelijks dan dient u dit tijdig aan Nova te melden.

11. Is uw kind door bijvoorbeeld ziekte thuisgebleven en weer in staat om naar Nova te komen, dan wordt u verzocht om dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. En indien van toepassing tevens bij de coördinator vervoer.

12. Voor ouder/verzorger(s) die gebruikmaken van het Nova vervoer: wanneer uw kind ziek is of naar de dokter moet en daardoor niet meegaat in het vervoer, is het van belang dat u uw kind op tijd afmeldt voor het vervoer.

13. Wordt een kind op Nova ziek, dan wordt contact opgenomen met de ouder/verzorger(s). Door het functioneren van het kind op de groep te observeren, kan een begeleider, in overleg met de betrokken zorgcoördinator/ gedragswetenschapper, besluiten dat het kind moet worden opgehaald om thuis verder te herstellen. Kinderen die hebben gespuugd, koorts hebben of diarree moeten direct worden opgehaald. Deze beslissing wordt telefonisch met ouders besproken. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind wordt opgehaald, door wie het kind wordt opgehaald en wat men doet tot die tijd.

14. Bij acute medische zorg, verleent een van onze BHV’ers eerste hulp. Indien de huisarts erbij betrokken moet worden, contacteren wij de huisartsenpost. In spoedgevallen gaat de (hoofd) BHV’er samen met de mentor en uw kind naar het ziekenhuis. In alle gevallen informeren wij de ouder/verzorger(s).

15. Wanneer blijkt dat een kind medicijnen nodig heeft bij Nova dan dienen ouder/verzorger(s) een verzoek tot het toedienen van medicatie in bij de mentor van hun kind. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een uitdraai van de medicatiegeschiedenis van het kind (op te vragen bij de apotheek). Op dit moment treedt het protocol ‘toedienen geneesmiddelen’ in werking. Een belangrijk aspect hiervan is het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die op recept zijn voorgeschreven door de huisarts of specialist, en voor (homeopathische) zelfzorgmiddelen of middelen die zonder recept bij de apotheek of drogist te koop zijn. Denk hierbij aan neus-, oog- of oor druppeltjes, hoestdrank, zalf tegen jeuk of schrale huid.

Contact

Vragen of meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:30 uur bereikbaar.

E-mail

info@novacentrum.nl

Telefoon

020 – 358 56 98

Onze locaties

Kruitberg 2008 B | 1104 CA Amsterdam

Locatie Hoofdkantoor

Groeneveen 6 | 1103 EA Amsterdam

Kruitberg 2008 A | 1104 CA Amsterdam

Locatie Groep Pluto

Kruitberg 2008 A/B | 1104 CA Amsterdam

Locatie Mars

Groeneveen 160E | 1103 EK Amsterdam

Kruitberg 2008 B | 1104 CA Amsterdam

Locatie Groep Jupiter

Groeneveen 6 | 1103 GH Amsterdam

Kruitberg 2008 A | 1104 CA Amsterdam

Locatie Groep Zon

Noordeinde 128J | 1121 AL Landsmeer

Kantoor & Overlegruimtes Komeet / Ambulant

Kaap Hoorndreef 66 | 3563 AW Utrecht