Thuisbegeleiding 

Wanneer er sprake is van ondersteuning in een gezinssituatie vinden wij het belangrijk om vanuit één plan te werken. We gaan altijd uit van jullie kracht als gezin en houden rekening met jullie normen en waarden. Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiding kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante begeleider werkt goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor iedereen alles helder is en er optimaal samengewerkt kan worden. Samen met de jongere en zijn ouders/verzorgers wordt een zorgplan opgesteld met concrete doelen. De ambulante hulpverleners zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren.

Kindercoaching, coaching, training en behandeling

Nova heeft een ambulant pedagogisch team dat de kinderen en jongeren ook buiten Nova kunnen begeleiden en/of behandelen. Dit kan zowel kindgericht zijn, als systeem/oudergericht. De pedagogisch ambulant begeleider werkt goed samen met de ouders/verzorgers en de begeleiders van de groep zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor alle betrokkenen alles helder is en optimaal samengewerkt kan worden. Samen wordt een plan opgesteld met concrete doelen en wordt gewerkt met coaching op maat.

Externe individuele begeleiding

Naast thuisbegeleiding kan de ambulante begeleiding ook in peuterspeelzalen, crèches en scholen worden ingezet. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiders zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van observaties, video opnamen, gesprekken met betrokkenen en het geven van training. 

Schoolbeleiding

Schaduwbegeleiding is een vorm van begeleiding waarbij de begeleider, als een schaduw, het kind ondersteunt. Dat betekent dat de begeleider een plekje vlakbij of naast het kind heeft en van daaruit het kind begeleidt, op de gebieden waar dat nodig is. De schaduwbegeleider is iemand in wie het kind veel vertrouwen heeft. Vanuit dat vertrouwen kan het kind zich optimaal ontwikkelen. Het doel is altijd om het kind zich zo te laten ontwikkelen dat het uiteindelijk zonder zijn schaduw kan. De schaduw begeleiding kan gegeven door een RBT-trainer met ervaring in het begeleiden en trainen met behulp van de ABA-methode. Door middel van deze begeleiding ontvangt het kind of de jongere de juiste hulp in de klas en kan er tegelijkertijd één op één gewerkt worden aan vaardigheden die het kind (nog) niet beheerst.