Therapie & behandeling

Nova biedt verschillende vormen van therapie & behandeling voor kinderen. Elke vorm is uniek. Pyschomotorische therapie is speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. (Kinder) fysiotherapie is bedoeld om bewegen voor het kind leuk te maken  en wordt ingezet om spelenderwijs te leren. Nova biedt tevens sensorisch integratie (SI) therapie aan voor kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, ofwel kinderen die zintuigen hebben die niet goed samenwerken. Muziektherapie wordt ingezet als methodische vorm van hulpverlening. Tevens wordt speltherapie aangeboden  voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) wordt door Nova aanboden voor o.a. kinderen die bijvoorbeeld vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Bij PMT kan gedacht worden aan sport- en spelactiviteiten, ontspannings- en lichaamsgerichte oefeningen. PMT is bijvoorbeeld inzetbaar voor: grenzen voelen en aangeven, emotieregulatie, lichaamsbeleving, lichamelijk contact, uiten van boosheid, assertiviteit, schuld en schaamte en (ont)spanning. 

(Kinder) fysiotherapie

Goed bewegen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen leren spelenderwijs; door te bewegen en te spelen, ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is deze ontwikkeling vertraagd of afwijkend. dan is er sprake van een bewegingsprobleem. Nova werkt samen met Kinderfysiotherapie Ouderamstel dat tevens is gespecialiseerd in sensorische integratietherapie. Francisca van der Laan werkt ruim 25 jaar als fysiotherapeute. Elk kind is weer uniek, kennis op diverse gebieden in de ontwikkeling is daarom belangrijk. Francisca verricht motorisch onderzoek, fysiotherapeutische behandeling, sensorische integratie en prikkelwerking en sport op maat.

Kijk voor meer informatie op: https://kinderfysiotherapie-ouderamstel.nl

Sensorische 
integratietherapie

Nova biedt tevens sensorisch integratie (SI) therapie aan voor kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, ofwel kinderen die zintuigen hebben die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, op de motorische ontwikkeling of het leren op school. De SI-therapeut kan onderzoeken en in kaart brengen van welke eventuele over- en onder gevoeligheden en discriminatieproblemen er sprake is bij uw kind en de relatie daarvan met de motoriek en/of het gedrag bekijken. In de SI-therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelletjes die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren.

Muziektherapie

Nova biedt zowel groepsgewijze als individuele muziektherapie aan. Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Door gerichte ervaringen aan te bieden en samen actief muziek te maken, te zingen of naar muziek te luisteren, kan er aan behandeldoelen worden gewerkt en kunnen problemen (non-verbaal) worden doorgewerkt.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen Nova Kind- Jeugdcentrum wordt cognitieve gedragstherapie geboden door de gedragswetenschapper. Er worden meerdere werkvormen vanuit de cognitieve gedragstherapie gebruikt. Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarbij het kind inzicht krijgt in hoe denken, voelen en doen, invloed hebben op elkaar. Het helpt een kind om op een goede manier met zijn of haar problemen om te gaan. Bijvoorbeeld door anders over bepaalde situaties te denken en hier vervolgens anders mee om te gaan. De nadruk ligt op het oefenen van ander gedrag en op het oefenen van andere gedachten. Door anders te doen of anders te denken, gaat het kind zich ook anders voelen en nemen de klachten af. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Via gesprekken met de therapeut gaat het kind na welke negatieve gedachten of ideeën hij of zij heeft en of die kloppen. De begeleider leert het kind om deze negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Het kind krijgt ook huiswerkopdrachten en oefent met het nieuwe gedrag. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en daarmee ook andere gevoelens.

Elementen die bij cognitieve gedragstherapie worden gebruikt zijn:

  • Psycho-educatie
  • Exposuretherapie
  • Gedragsexperimenten
  • Cognitief herstructureren
  • Meerdimensionaal evalueren

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende en gestructureerde therapievorm welke binnen Nova Kind- Jeugdcentrum ingezet wordt bij de volgende problemen:

  • Impuls- en aandachtsproblemen
  • Angststoornissen
  • Dwangproblemen
  • Somberheidsklachten
  • Traumagerelateerde klachten

Denken + Doen = Durven is een cognitieve gedragstherapie waarbij aandacht wordt besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, het versterken van coping vaardigheden en terugvalpreventie. Lees hier meer informatie over het behandelprotocol van Denken + Doen = Durven.

Speltherapie

Er zijn verschillende (ambulant) pedagogisch begeleiders/specialisten bij Nova die zijn opgeleid tot speltherapeut. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie is een effectief en laagdrempelig hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Spel is de taal is waarmee kinderen communiceren. Spel geeft kinderen de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Speltherapie is een unieke behandelmethode omdat het de enige psychotherapeutische methode is die vanuit het kind is ontwikkeld. Spelen staat centraal en spelen is de manier van kinderen om zich uit te drukken. De volgende onderdelen komen in de therapie aan bod: egoversterking, ontspanning, emoties verwerken, conflict verwerking, structuur bieden, ontwikkeling stimuleren en sociaal gedrag eigen maken.

De pedagogisch begeleiders/specialisten van Nova zijn breed opgeleid en kunnen naast speltherapie ook andere vormen van therapie aanbieden of combineren wanneer dat nodig is, zoals kindercoaching, ABA training en/of creatieve therapie.

√ Acceptatieproblematiek: zoals (vecht)scheiding, aanvaarden eigen problematiek en/of overlijden van naasten.
√ Gedragsproblematiek: zoals uiten van gevoelens, stemmingsveranderingen, storend gedrag, psychosomatische klachten zoals concentratie en/of angsten.
√ Traumatische ervaringen: zoals verwerken van scheiding, huiselijk geweld, nachtmerries, overlijden en/of pesten.
√ Ontwikkelingsproblemen: zoals sociale vaardigheden, hechting, weinig zelfvertrouwen en/of inlevingsvermogen.